ข้อความวิ่ง

ยินดีตอนรับผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเว็บบล็อกสื่อการสอนออนไลน์วิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564


วิชา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 20701-2005

ท-ป-น 2-2-3 จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์ รวม 72 คาบ